Villkor för tjänster

Senast ändrad: 10 februari 2024

Dessa villkor reglerar avtalsförhållanden ("Avtalet") mellan Incabus System AB, org nr 556598-8275 ("Incabus") och juridisk eller fysisk person ("Kunden") avseende de av Incabus tillhandahållna tjänster ("Tjänster"). Genom att använda våra tjänster accepterar du dessa villkor. Läs igenom dem noggrant.

1. Beskrivning av Tjänster

Aktuella beskrivningar för tjänster, tjänsters utförande och vad som ingår i tjänster finns på respektive tjänsters produktblad på Incabus webbplatser, www.incabus.com och cloud.incabus.com.

2. Priser och avgifter

Avgifter utgår enligt gällande prislistor för respektive Tjänst. Aktuella priser anges på Incabus webbplatser under beskrivning av respektive Tjänst samt i beställningsformulär för Tjänster. Allt arbete för Kunden utöver vad som anges i specifikation på Tjänster, debiteras med en löpande konsultavgift på 995,00 SEK per påbörjad timme under kontorstid. Helg, kvälls- eller nattarbete debiteras med en löpande konsultavgift på 1 990,00 SEK per påbörjad timme.

Om Incabus förorsakats extra arbete eller extra kostnader på grund av omständighet som Kunden ansvarar för, skall Kunden ersätta Incabus för sådant arbete och sådana extra kostnader enligt Incabus vid tillfället gällande prislista.

Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med 2% per månad från förfallodagen, lagstadgad påminnelseavgift samt om så nödvändigt, inkassoavgift.

3. Betalning och fakturering

Fakturering sker månadsvis i efterskott eller om Tjänstens utformning tillåter, månadsvis eller kvartalsvis i förskott. Incabus förbehåller sig rätten att fakturera Kunden i förskott vid inköp av hård eller mjukvara. Betalning skall erläggas senast 30 dagar efter fakturadatum. För att kunna åberopa fel eller brist i Tjänster eller utfört redovisat löpande arbete skall Kunden inom 8 dagar från fakturadatum skriftligen inkomma med en reklamation.

Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med 2% per månad från förfallodagen, lagstadgad påminnelseavgift samt om så nödvändigt, inkassoavgift.

Kunden skall meddela Incabus vid ändring av faktureringsadress, skriftligt via brev eller med e-post till ekonomi@incabus.com.

4. Avtalstid

Om inte annat anges i beskrivningen av Tjänsten är Avtalstiden normalt tolv (12) månader från det datum då Incabus registrerar Kundens beställning eller då Kunden själv registrerar sig på någon av Incabus webbplatser och erhåller en bekräftelse på beställningen. I och med att Kunden börjar använda någon av Incabus Tjänster har Kunden också godkänt och accepterat villkoren för Avtalet.

5. Uppsägning av Avtalet

För att avsluta Avtalet skall detta sägas upp tre (3) månader före Avtalstidens utgång. Om inte Avtalet sägs upp enligt angiven uppsägningstid förlängs Avtalet på obestämd tid med en ömsesidig uppsägningstid på tre (3) månader. Uppsägning skall ske skriftligen genom e-post eller brev. Underlåtelse att betala faktura betraktas ej som uppsägning.

6. Incabus ansvar

Incabus skall vidta de tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att fullfölja leverans av Tjänster och inom angiven tid enligt Tjänstens SLA påbörja felsökning av anmält fel eller inkommet larm. I fall särskild annan överenskommelse inte finns, ska Incabus informera Kundens kontaktperson innan arbete utförs i Kundens driftmiljö om detta krävs för att fullfölja leverans av Tjänster.

Vid fel i Tjänster som Incabus leverar och ansvarar för skall Incabus avhjälpa felet så snabbt som det är möjligt. Har Incabus orsakat felet genom försummelse är Incabus skadeståndsansvarig med den begränsning som framgår av avtalet.

Incabus ansvarar för att nödvändiga licensavtal finns för programvara som Incabus använder i Tjänster och att dessa licensavtal tillåter att Kunden får använda driftmiljön.

Incabus ansvar innefattar att se till att verksamhet och levererade Tjänster följer gällande lagstiftning.

7. Kundens ansvar

Kunden ansvarar för att nödvändiga licensavtal finns för programvara och att licensavtalen tillåter att Incabus utför Tjänster och beställt löpande arbete. Kunden ansvarar för att nödvändig egen hårdvara är införskaffad så att Incabus skall kunna utföra begärda Tjänster. I fall annan särskild överenskommelse inte finns ansvarar Kunden för att kontakta Incabus vid behov och beställning av driftåtgärder eller support i samband med Tjänster.

Kunden ansvarar för att meddela Incabus om Kunden utför åtgärder eller arbete i egen driftmiljö som kan antas påverka Incabus åtagande enligt detta avtal. I händelse av att Kunden utfört eget arbete i driftmiljön som medför komplikationer eller merarbete då Incabus utför arbete, debiteras detta arbete enligt gällande priser för Tjänsten.

Kunden ansvarar för att kontoinformation, lösenord och annan information som kan betraktas som värdehandling och är nödvändigt för Kundens användande av Tjänster, förvaras på sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dessa eller i övrigt obehörigen kan komma att använda Tjänster. Kundens ansvar innefattar att se till att Kundens verksamhet följer gällande lagstiftning.

Om Tjänstens utformning innebär att Incabus placerar ut utrustning hos Kunden ansvarar Kunden för att ingen försäljning, uthyrning, pantsättning, utlåning, åverkan, skada, reparation eller stöld förekommer av sådan utrustning. Skulle detta ske utgår ersättning till Incabus.

8. Sekretess

Incabus skall följa de säkerhetsföreskrifter som Kunden redovisar från tid till annan samt se till att berörd konsult och eventuellt anlitad underleverantör iakttar dessa föreskrifter. Incabus får inte till tredje man lämna ut handlingar eller på annat sätt återge detaljer om Kundens verksamhet som kan vara att betrakta som affärs- eller yrkeshemlighet eller som övrigt rör Kundens interna förhållanden, i annan utsträckning än vad som krävs för att utföra Tjänster och beställt arbete.

Om Kunden önskar skall särskilt sekretessavtal undertecknas av Incabus och anlitad underleverantör innan Tjänster påbörjas. Sekretessen gäller även om avtalet i övrigt har upphört att gälla.

Ovanstående innebär inte hinder för part att lämna ut konfidentiell information när det erfordras på grund av bestämmelse i lag eller på grund av domstols eller myndighets beslut. Inte heller innebär ovanstående hinder för Incabus att behandla eller lämna ut uppgifter beträffande Kunden i överensstämmelse med lag eller lämnat samtycke.

9. Immateriella rättigheter

Avtalet innebär inte att upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter för utrustning, mjukvara, manualer eller annan egendom och information som tillhandahålls av Incabus överlåts till Kunden. Kunden får inte, utöver vad som skriftligen medgivits av Incabus, använda, kopiera, ändra eller på annat sätt hantera programvara eller annat material som hör till Tjänster, inte heller överlåta eller upplåta rätt till sådan programvara eller material till annan part. För programvara som ingår i Tjänster kan även särskilda licensvillkor gälla.

Part har inte rätt att använda andra partens företagsnamn, varumärken eller andra kännetecken om inte andra parten i förväg lämnat skriftligt medgivande.

10. Ansvarsbegränsning

När det är tillåtet enligt lag är Incabus samt Incabus leverantörer och distributörer inte ansvariga för utebliven vinst, intäkt eller förlorade data, ekonomisk skada eller indirekt skadestånd, skadestånd på grund av särskild skada, följdskada eller skadestånd i avskräckande syfte. I den mån det är tillåtet enligt lag ska den totala ansvarsskyldigheten för Incabus samt dess leverantörer och distributörer, för alla anspråk enligt dessa villkor, inklusive garantier, vara begränsad till det belopp som betalades till Incabus för att använda Tjänster eller för att leverera Tjänsterna till Kunden igen.

Under inga omständigheter ska Incabus och dess leverantörer och distributörer vara ansvariga för någon förlust eller skada som inte rimligen kan förutses.

11. Värvning

Kunden förbinder sig att varken under eller inom perioden av ett (1) år efter samarbetet, köpa över och/eller anställa någon person som tillhör eller under samarbetets tid tillhört Incabus, såvida inte båda parter skriftligen kommit överens.

12. Force majeure

Part är befriad från skyldighet att ersätta skada eller att fullgöra viss förpliktelse enligt avtalet, om förpliktelsen förhindras eller väsentligen försvåras av omständighet som part inte rimligen kunnat råda över eller förutse. Såsom befriande omständighet kan anses bland annat olyckshändelse, brand, åsknedslag, explosion, krig, upplopp, översvämning, hårt väder, arbetskonflikt (även när parts egen personal omfattas), fel i annan operatörs nät eller handling eller underlåtenhet från myndighets eller annan utomståendes sida. Detsamma gäller om skadan eller underlåtenheten har sin grund i fel eller försenade leveranser från parts underleverantör som orsakats av befriande omständighet.

13. Överlåtelse

Avtalet får inte överlåtas utan den andre partens godkännande. Incabus får dock utan Kundens medgivande överlåta rätten att ta emot betalning enligt avtalet.

14. Avstängning av Tjänster

Incabus förbehåller sig rätten att med omedelbar verkan stänga av Tjänster och häva Avtalet, utan att behöva betala tillbaka Kundens nerlagda avgifter, om det visat sig att Kunden utnyttjat Tjänster på ett otillbörligt sätt, med vilket bl.a. innebär åtgärd eller underlåtenhet som strider mot Svensk eller annat lands lag, verksamhet som direkt eller indirekt kan skada annan person, företag eller indirekt leda till lagbrott eller handlande som medfört att avsevärd olägenhet uppstått för Incabus eller dess övriga Kunder.

15. Ändring av Avtalsvillkor

Incabus har rätt att ändra eller göra tillägg till dessa villkor eller i andra avtalsvillkor som gäller för Tjänster. Sådan ändring eller tillägg skall meddelas Kunden senast en (1) månad innan ändringarna träder i kraft. Om Kunden inte godkänner ändring eller tillägg som är till nackdel för Kunden, har Kunden rätt att senast en (1) månad efter sådant meddelande skriftligen via e-post eller brev säga upp Avtalet med verkan från och med den dag ändringen skulle ha trätt i kraft. Om sådan uppsägning inte sker, anses Kunden ha godkänt de nya villkoren. Ändringar som inte påverkar Tjänsters utförande eller innehåll samt sänkning av priser eller avgifter behöver inte meddelas Kunden.

16. Tvist

Svensk lag skall tillämpas på dessa villkor. Eventuell tvist angående tolkningen av dessa villkor skall avgöras av allmän domstol, vid vilket tillfälle Stockholms tingsrätt skall utgöra första instans.